Інформаційне суспільство

Вельмишановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС
до участі у науково-практичній Інтернет-конференції
«Інформаційне суспільство: глобальний та національний виміри змін»
яка відбудеться 25 травня 2015 року.

Форма участі у конференції – заочна (не потрібно приїжджати).

Текст доповідей буде розміщено на веб-сторінці за адресою:  http://acup.poltava.ua/

Мови  конференції: українська, англійська, російська.

 

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до обговорення тез учасників науково-практичної Інтернет-конференції

«Інформаційне суспільство: глобальний та національний виміри змін»

  1. Усі матеріали, які надійшли від авторів, подано в оригіналі.
  2. Відповідальність за зміст матеріалів  несе автор.
  3. Автор гарантує, що стаття являється оригінальною, не містить запозиченої інформації без відповідного посилання чи попереднього узгодження.
  4. Авторські права на всі матеріали даного сайту належать їх авторам.

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою на e-mail: kolesnik_o_v@ukr.net до 25 травня 2015 року із зазначенням теми листа: «На конференцію».

Файл повинен мати назву: Petrenko.doc.

Вимоги до оформлення тез

  • Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.
  • Шрифт  TimeNewRoman 14 пт.
  • Міжрядковий інтервал 1.
  • Поля: верхнє, нижнє, праве – по 2 см.; ліве – 3 см.
  • Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.

Перший рядок – Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.

Наступний рядок НАЗВА по центру, прописний жирний шрифт.

Текст тез. Не більше 5 сторінок.

Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Список використаних джерел має налічувати 2–3 найменування.

Шановні колеги!

Оргкомітет буде вдячний Вам за поширення цієї інформації серед студентів, викладачів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації (технікумів, коледжів, інститутів, академій та університетів), спеціалізованих організацій та органів освіти, які будуть зацікавлені в публікації матеріалів.

 Матеріали Інтернет-конференції

Ісак Л. М. КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ НА БАЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Карпенко О. М. ГНУЧКІ ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

Сафоник Н. А. ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК РІЗНОВИД НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мороз Н.  В. УКРАЇНА У ГЛОБАЛЬНИХ ВИМІРАХ  СТАЛОГО РОЗВИТКУ. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

Колесник  О.  В.  ЦЕРКОВНЕ  ПРОПОВІДНИЦТВО ЯК САМОБУТНІЙ  ДУХОВНИЙ ЖАНР ( ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ “ПОЛТАВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ” )

Дмитренко Віталій КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: СПРОБА АНАЛІЗУ ПІДСУМКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ВСЕСВІТНЬОГО САМІТУ З ПИТАНЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА У ЖЕНЕВІ

Кононец Н. В. ДИДАКТИЧНІ ІГРИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: “ДИКИЙ ЗАХІД”

Новописьменний С. А. ПРИНЦИП ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

Худолій І. І. Браузер або вірус? ЗАХИСТ ВІД ВІРУСНОГО БРАУЗЕРА «АМІГО»

Балюк В. О. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО МЕХАНІЗМІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА І МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Рибалко Т.Ю. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

Швидка О.М. РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДУМКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОРПУСУ СУДДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД XVII – XX СТОЛІТТЯ

Ващенко К.О. ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ – ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ, ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ

Тєвікова О.В. КОБЗАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГНАТА ХОТКЕВИЧА В УКРАЇНІ

Сорока Н.П. АГРЕСІЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Любченко О.О. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Момот О.В. ПОНЯТТЯ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ

Харченко О.В. ДЕФІНІТНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ШКОЛА СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ»

Сідоров В.І. КЕЙС “МІФ ПРО ПЕРШОГО ТУРИСТА” ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Янченко П. ПРИНЦИП ПАРИТЕТНОСТІ ТА ГУМАНІЗМУ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Тітова П. ХМАРНИЙ РЕСУРС «SALESFORCE CRM HIGHER EDUCATION» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

Карманенко В. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИК ЗВО ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТА

Оберіть мову

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishUkrainian

Архіви