Методична робота

Фото 1 методична роботаМетодична робота Коледжу управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії являє собою цілеспрямовану діяльністю щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни та проведення позааудиторної виховної роботи зі студентами, взаємному збагаченню членів колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у досвідчених колег, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку, самовдосконалення.

Особливо важливим чинником методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач. Мета – це ідеальний образ, модель бажаного майбутнього результату діяльності, – зростання професійної компетенції, професійної майстерності викладачів. Основи педагогічної майстерності викладачі коледжу формують, вивчаючи досвід класиків та сучасних видатних педагогів.

«Типи уроків»

«Ткаченко В.М. Посібник  /Окремі аспекти практичної педагогіки в коледжі»

Координатором методичної роботи коледжу є заступник директора з навчальної роботи Старченко Юлія Анатоліївна та методист Левківський Михайло Іванович. Планується методична робота Педагогічною радою коледжу, спрямовується – методичною радою а реалізується цикловими комісіями, яких у навчальному закладі створено шість.

Систему навчально-методичної роботи з педагогами складають індивідуальні, групові та масові форми, що взаємодіють, доповнюють одна одну.

Із 2004 року в коледжі проходять панорами педагогічних ідей, які мають практичне спрямування, оскільки викладач, що виступає, не лише подає теоретичний матеріал, але й представляє окремі елементи занять, демонструє методи роботи на занятті.

Учасниками методичних панорам коледжу неодноразово були викладачі навчальних закладів міста й області.

Показником ефективності методичних панорам коледжу є участь викладачів у майстер-класах Навчально-методичного центру по підготовці молодших спеціалістів. Неодноразово з виступами запрошувалися викладачі коледжу Кононец Н.В., Худолій І.І., Старченко Ю.А., Балюк В.О., Левківський М.І., Марюхніч Т.В., Кононенко Ю.С., Цюман Г.М., Дяченко В.Б., Литвинова О.В., Стрижак Ю.О.

Викладачі навчального закладу працюють над удосконаленням методичного забезпечення закріплених до викладання дисциплін. Кращі матеріали щороку направляються на виставку педагогічного досвіду і творчості молоді та конкурсу “Педагогічні інновації” (з 2018 року – “Педагогічний Оскар”), які проводить  ДУ «НМЦ «Агроосвіта» та Академія педагогічних наук України.

АНАЛІЗ  участі викладачів КУЕП ПДАА в роботі виставки передового педагогічного досвіду та технічної творчості в НМЦ, конкурсах “Педагогічні інновації” та “Педагогічний оскар” за 2007-2019 роки

метод 2019

З переліком представлених на виставку викладачами коледжу матеріалів та результатами конкурсу за 2007-2019 навчальні роки можна ознайомитись за цим гіперпосаланням  «Участь викладачів коледжу у виставка НМЦ»

У 2018-2019 навчальному році робота колективу Коледжу управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії спрямована на реалізацію навчально-методичної мети: розвиток інноваційних технологій навчання та дистанційних курсів з метою забезпечення якісної підготовки фахівців.

Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

 1. Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.
 2. Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння у видавничій роботі.
 3. Оцінка результатів методичної роботи педагогічних працівників коледжу.
 4. Проведення науково-методичної експертизи підготовлених навчальних планів підготовки спеціалістів, навчальних та робочих програм дисциплін вимогам державних стандартів освіти.
 5. Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес.
 6. Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.
 7. Сприяння в організації та проведенні психолого-педагогічних, методичних семінарів тощо.

У коледжі функціонує методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів, навчально-методичні розробки, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали.

На сайті коледжу постійно функціонує  Інтернет-методрада, на сторінках  якої розглядаються найбільш актуальні на певний час питання та надаються методичні рекомендації щодо їх вирішення.

У коледжі сформувалася система навчально-методичної роботи з викладачами, до складу якої входять індивідуальні та колективні, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

Індивідуальна науково-методична робота – цілеспрямована, планомірна та систематична робота викладача над удосконаленням теоретичної та практичної підготовки.

До індивідуальних форм методичної роботи належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу, яка включає:

 • системне вивчення та аналіз роботи викладачів, кураторів;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позааудиторних заходів;
 • проведення відкритих занять;
 • проведення індивідуальних консультацій;
 • надання допомоги викладачам у розробці навчальної документації (на основі типової), методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших методичних засобів навчання;
 • виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників;
 • надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, запровадженні у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій тощо.

 Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • робота циклових комісій;
 • методичне об’єднання кураторів;
 • теоретичні та практичні семінари;
 • педагогічні читання.

Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:

 • заслуховування питань методичної роботи на педраді, засіданні адміністративної, методичної ради;
 • заслуховування звітів голів циклових методичних комісій;
 • звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу.

З графіком проведення тижнів циклових комісій можна ознайомитьсь тут «План тижнів циклових комісій»

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ

фото 2 підвищення кваліфікаціїПорядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24 січня 2013 року  № 48 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 березня 2013р. за № 488/23020 відповідно до Національної стратегії розвитку освіти  в Україні на період до 2021 року.

«Наказ та Положення про стажування педагогічних працівників (МОН).

На основі цього відомчого документу розроблене та використовується внутрішнє Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників.

«Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників КУЕП ПДАА»

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників – це форма освіти педагогічних працівників, що ґрунтується на індивідуальних потребах                    у отриманні сучасних професійних знань, здобутті умінь і навичок, особистісному і професійному розвитку, зростанні рівня професійної компетентності. Підвищення кваліфікації здійснюється не рідше одного разу на п’ять років і є обов’язковою умовою чергової атестації, присвоєння кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів, педагогічних звань.

Підвищення кваліфікації залежно від програмних цілей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб педагогічних працівників може здійснюватися з відривом або без відриву від основного місця роботи за денною, вечірньою, очно–заочною, індивідуальною, дистанційною формами навчання.

Обґрунтування змісту і структури підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів має враховувати сукупність таких компонентів:

 • цілі підвищення кваліфікації, що визначаються з урахуванням діагностично–заданої моделі професійно–педагогічної компетентності;
 • зміст підвищення кваліфікації, що формується з урахуванням набутого рівня професійно–педагогічної компетентності педагогічного працівника;
 • організаційні форми і методи навчання, що забезпечують ефективність підвищення кваліфікації;
 • наступність змісту підвищення кваліфікації, що базується на основі науково–методичної і самоосвітньої роботи педагогічного працівника у навчальному закладі;
 • результативність функціонування системи підвищення кваліфікації, що забезпечує новий, більш високий рівень професійно–педагогічної компетентності педагогічних працівників.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів здійснюється за такими видами:

 • дострокове підвищення кваліфікації;
 • короткострокове підвищення кваліфікації та стажування.

Довгострокове підвищення кваліфікації, що є обов’язковою умовою атестації педагогічних працівників, проводиться не рідше одного разу на п’ять років, здійснюється шляхом формального навчання на договірних умовах у закладах, що мають ліцензію МОН України на право здійснення освітньої діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, – та завершується видачею документа, встановленого законодавством зразка.

Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації становить від 72 до 216 академічних годин. Зміст довгострокового підвищення кваліфікації має відповідати новітнім досягненням психолого–педагогічних наук, професійної освіти, інноваційним процесам в конкретних галузях виробництв, програмним цілям навчальних закладів, індивідуальним освітнім запитам педагогічних працівників та реалізуватись на основі діагностичного, компетентнісного та практико–спрямованого підходів.

Навчальні плани та програми довгострокового підвищення кваліфікації розробляються в установленому порядку та затверджуються закладами–виконавцями, в яких здійснюється таке навчання, відповідно до кваліфікаційних характеристик фахівців, функціональних обов’язків педагогічних працівників, індивідуальних потреб педагогічних працівників та рівня їх кваліфікації для викладачів професійно–теоретичної підготовки, педагогів професійного навчання та майстрів виробничого навчання включає психолого–педагогічну складову та формується за галузевим та професійним спрямуванням на основі державних стандартів професій.

Короткострокове підвищення кваліфікації здійснюється в межах програм цільових курсів, семінарів, тренінгів, вебінарів, «круглих столів», майстер–класів шляхом формального або неформального навчання та завершується видачею сертифіката, диплома, посвідчення тощо. Періодичність короткострокового підвищення кваліфікації визначається замовником залежно від виробничої потреби, індивідуальних освітніх запитів педагогічних працівників та може тривати від 6 до 72 академічних годин. Короткострокове підвищення кваліфікації може відбутися на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Кількість опанованих програм короткострокового навчання враховується при черговій атестації педагогічного працівника.

Стажування проводиться у закладах післядипломної освіти, вищих навчальних закладах, навчально–методичних (науково–методичних) центрах (кабінетах) професійно–технічної освіти, на підприємствах, в організаціях, установах. Періодичність стажування визначається відповідно до індивідуального плану розвитку професійної компетентності педагогічного працівника та потреб начального закладу, але не рідше одного разу на п’ять років. За підсумками стажування педагогічному працівнику видається довідка про стажування або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Підвищення кваліфікації та стажування проводиться на основі двохсторонніх угод між навчальним закладом і закладом (установою, підприємством тощо), на базі яких буде відбуватися навчання.

Стан та перспективний графік підвищення кваліфікації викладачами коледжу відображено в представленій таблиці.

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ

Фото 3 АтестаціяАтестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Стан та перспективний графік атестації  педагогічних працівників  коледжу постійно на контролі адміністрації коледжу, з ним можна ознайомитись за цим посиланням.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

При організації та проведенні атестації педагогічних працівників окледжу атестаційна комісія дотримується вимог «Положення про атестацію педагогічних працівників».

Як відомо, 23 січня 2011 року набрав чинності наказ МОНМСУ від 20 грудня № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

Наказом установлено, що присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання вчителям та викладачам, які викладають два і більше навчальні предмети і до набрання чинності цим наказом не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, поширюються на все педагогічне навантаження до наступної атестації.  Крім того, до пункту 3.20 Типового положення внесено зміни, відповідно до яких такі викладачі мають підвищувати кваліфікацію лише з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти. Оплата праці у таких випадках здійснюється за присвоєною кваліфікаційною категорією та поширюється на все педагогічне навантаження.

Прийнятими Змінами до Типового положення також скорочено термін, у який педагогічний працівник може претендувати на присвоєння йому чергової кваліфікаційної категорії. Тепер педагогічний працівник може подати заяву про присвоєння йому більш високої кваліфікаційної категорії через два роки після присвоєння попередньої категорії (пункт 1.8 Типового положення). Змінами до Типового положення передбачено, що педагогічні працівники, яких внесено до списків для проходження чергової атестації вправі подати до атестаційної комісії заяву про присвоєння їм наступної кваліфікаційної категорії (пункт  3.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників).

Типове положення також доповнено нормою, яка дає право членам атестаційних комісій, які не згодні з прийнятим комісією рішенням, додати до протоколу викладену письмово окрему думку з питань атестації педагогічного працівника (пункт 3.7 Типового положення).

Зазнали також незначних змін норми щодо визначення питань про перенесення строку чергової атестації (пункт 3.2), участь працівника на засіданні атестаційної комісії (пункт 3.6), збереження кваліфікаційних категорій за працівниками, які переходять працювати на інші педагогічні посади (пункт 3.22), порядок присвоєння педагогічних звань (пункт 3.9) , а також деякі інші пункти Типового положення. Особливості присвоєння кваліфікаційних категорій в особливих випадках викладені в нижченаведених документах:

«Постанова КМУ № 1109»

«Роз’яснення МОН щодо кваліфікаційних категорій”

З документацією щодо організації атестації педагогічних працівників коледжу у 2016-2017 навчальному році можна ознайомитись за такими посиланнями:

НАШІ НАГОРОДИ

фото 4 наші нагородиПедагогічний колектив коледжу досяг значних результатів у справі підготовки фахівців для народногосподарського комплексу України, широко пропагує свій передовий педагогічний досвід, що забезпечує навчальному закладу провідні позиції в рейтингу установ освіти. Досягнення педагогів коледжу високо оцінені на міському, обласному і республіканському рівні. Переважна більшість викладачів та вихователів нагороджені грамотами та подяками, а кращим з них відзначені високими відомчими нагородами. Інформація про нагороди педагогічних працівників коледжу викладена в таблиці за посиланням «Нагороди педагогічних працівників коледжу».

При представленні педагогічних працівників коледжу до найвищих відомчих відзнак адміністрація керується «Положенням  про відзнаки МОН» із змістом якого можна ознайомитись тут.

Сайт Віртуального методичного кабінету: 

https://sites.google.com/view/virtualniymetodkabinet-cuep

ВНМК

Оберіть мову

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishUkrainian

Архіви